Vores ansvar

Adfærdspolitik

uppförandekod.jpg

Jollyroom Group ABs Adfærdspolitik skal betragtes som minimumskrav. Jollyroom Group ABs leverandører skal opfylde et minimumsniveau og fremvise løbende forbedringer ifølge vores code of conduct.
Jollyroom Group AB har som krav, at alle vore leverandører og deres underleverandører følger de herunder angivne standarder:

Tvangsarbejde og retten til at færdes frit
Vores leverandører må ikke tage del i eller drage nytte af nogen form for tvangsarbejde, herunder bindende arbejdskraft, ufrivilligt fængselsarbejde, slaveri eller menneskehandel. Arbejdstageren skal have ret til at færdes frit under hele ansættelsen.

Tilbageholdelse af id-kort og rejsedokumenter
Leverandøren må ikke tilbageholde sine ansattes ID-kort, rejsedokumenter og andre vigtige personlige dokumenter.

Minimumsalder
Leverandøren må hverken tage del i eller drage nytte af børnearbejde. Minimumsalderen for en ansat må ikke være lavere end alderen for afsluttet grundskole, og må under ingen omstændigheder være lavere end 15 år (eller 14 år, såfremt det er besluttet ifølge national lovgivning i henhold til ILOs undtagelse for udviklingslande).

Indsatsprogram i forhold til børnearbejde
Såfremt leverandøren bliver opmærksom på, at en ansat er et barn under minimumsalderen, skal leverandøren ikke blot fyre barnet, men sørge for at barnet bliver indskrevet i en handleplan. Dette program skal inkludere adgang til uddannelse samt økonomisk støtte og vælges i fællesskab med barnet og dets familie eller værge.

Farligt og skadeligt arbejde
Leverandøren må ikke ansætte unge under 18 år til nogen form for arbejde, som kan være uetisk eller skadeligt for helbred og sikkerhed.

Diskriminering
Leverandøren må ikke tage del i eller støtte diskrimination på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller ideologisk holdning, kaste, national eller social baggrund, ejendom, fødsel, fagforening, seksuel orientering, helbred, familieansvar, alder, handicap eller andre særlige behov. Ansættelse, diverse ydelser, godtgørelser, uddannelse, fremskridt, disciplin, afskedigelser, pensionering eller andre ansættelsesrelaterede beslutninger skal begrundes ud fra relevante og objektive kriterier.

Forsamlingsfrihed
Leverandøren må ikke forhindre de ansatte i at danne eller tilslutte sig en fagforening, danne egne fællesskaber eller forhandle kollektivt. Leverandøren må ikke modarbejde medlemskab i fagforeninger. Repræsentanter for arbejdstagerne må ikke udsættes for diskrimination og skal have mulighed for at møde ansatte på arbejdspladsen. Leverandøren skal anerkende den/de valgte repræsentant(er) og forhandle med disse i god tro angående alle former for vigtige, arbejdsrelaterede spørgsmål. Såfremt fagforeningen ikke bliver tilladt adgang på arbejdspladsen, eller såfremt kun statsligt godkendte organisationer har tilladelse, skal leverandøren facilitere samt afstå fra at hindre alternative tiltag, hvor de ansatte kan forsamle sig og diskutere arbejdsrelaterede problemer samt præsentere disse problemer for ledelsen. 

Helbreds- og sikkerhedsstandarder
Leverandøren skal sørge før at de ansatte har et sikkert arbejdsmiljø uden helbredsskadelige forhold, herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af brand, ulykker og giftige stoffer. Hensigtsmæssige helbreds- og sikkerhedspolitikker og procedurer skal defineres og følges.

Uddannelse og sikkerhedsudstyr
Leverandøren er ansvarlig for at stille nødvendigt udstyr og uddannelse til rådighed for den ansatte, så denne kan udføre sit job på sikker vis.

Sanitære forhold
Leverandøren skal stille passende, rene og hygiejniske sanitære forhold til rådighed for de ansatte, inklusiv adgang til toiletter og drikkevand, som er tilpasset de ansattes behov og antal. Beboelse, som stilles til rådighed af leverandøren, skal ligeledes opfylde de samme krav samt de generelle helbreds- og sikkerhedsstandarder, som er angivet ovenfor.

Chikane
Leverandøren har pligt til blandt andet gennem beslutning og gennemførsel af disciplinære foranstaltninger at beskytte den ansatte mod fysisk, verbal, seksuel og psykisk chikane, overgreb og trusler på arbejdspladsen, uanset om disse er begået af chefer eller medarbejdere.

Erstatning
Leverandøren skal følge lovfæstede minimumsstandarder eller branchestandarder for løn og ydelser, afhængigt af hvilken, der er højest. Lønnen skal under alle omstændigheder gøre det muligt for den ansatte at opfylde de grundlæggende behov for den ansatte og dennes pårørende. Overtid skal udløse ekstrabetaling. Lønnen skal udbetales regelmæssigt og i et lovligt betalingsmiddel. Eventuelt nedslag i lønnen skal begrundes tydeligt og må ikke indgå som en del af disciplinære tiltag.

Ansættelsesaftale
Alle ansatte skal modtage en skriftlig, forståelig og juridisk bindende ansættelseskontrakt. Leverandøren må ikke benytte sig af deltidsansatte, vikarer, praktikanter eller falske lærlinge for at betale lavere løn og færre ydelser. Omkostninger for ikke-fastansatte og sæsonansatte bør ikke være mindre gunstige end for fastansatte.

Ferie m.m.
Leverandøren skal bevillige den ansatte betalt ferie og sygedage hvert år samt give barsel til forældre, som har fået eller adopteret et barn, de skal tage sig af. Kvinder, der går på barsel, må ikke opsiges, eller trues med opsigelse, og de skal kunne vende tilbage til den tidligere ansættelse med samme løn og ydelser. Nationale love skal betragtes som et minimum. 

Arbejdstider, hviletider og pauser
Leverandøren skal sørge for, at en arbejdsuge ikke overstiger 48 timer. Overtid skal være frivilligt, sjældent, og det må ikke overstige 12 timer om ugen. Ansatte har ret til mindst én fridag om ugen, rimelige pauser under arbejdet og tilstrækkeligt med hvile mellem hver arbejdsgang. Al overtid, som overskrider disse grænser, bør registreres og godkendes af relevante myndigheder.

Industriulykker og sundhedsrisici
Leverandøren skal oprette og vedligeholde rutiner i tilfælde af nødsituationer for effektivt at kunne forebygge og håndtere alle sundhedsrisici og industriulykker, som påvirker det omkringliggende samfund eller har en negativ effekt på miljøet.

Bestikkelse
Jollyroom Group AB tolererer ingen form for korruption, bestikkelse eller uetisk handelspraksis. Jollyroom Group AB og alle deres leverandører, såvel som disses ansatte, skal afstå fra at tilbyde, give, kræve eller modtage bestikkelse såvel som andre uretmæssige fordele i forretningssammenhæng. Leverandøren skal desuden afholde sig fra at bestikke eller anvende anden form for ulovlig påvirkning af offentlige embedsfolk, retsvæsenet eller andre.

Håndtering af miljøaspekter
Leverandøren skal forsøge at minimere den negative effekt, som virksomheden, produkterne og tjenester har på miljøet i form af proaktive procedurer og ansvarlig håndtering af miljøpåvirkningen inklusiv, men ikke begrænset til:

 • brug af begrænsede naturresurser, energi og vand
 • udslip til luft og vand
 • støj, lugt og støvforurening
 • potentiel og faktisk jordforurening
 • håndtering af farlige emner
 • håndtering af farligt såvel som ufarligt affald
 • produktrelaterede spørgsmål (design, emballage, transport, brug og genbrug/bortskaffelse)

Håndhævelse af miljølovgivningen
Leverandøren skal være opdateret på gældende miljølovgivning og krav herunder, som er relevante for leverandørens virksomhed, produkter og tjenester samt sikre at disse bliver overholdt gennem uddannelse, oplysning, driftsmæssig kontrol og overvågning.

Implementering
Leverandøren skal på rimelig vis kunne dokumentere at kravene i denne Code of Conduct efterleves og relevante dokumenter skal til enhver tid, efter anmodning, være tilgængelige for Jollyroom Group AB. Dokumentationen inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • navn og alder på alle ansatte
 • kopi af fødselsattester
 • ansættelseskontrakter
 • timesedler
 • lønomkostninger inklusive afgifter og overtid. Registrering af overtid skal være tydeligt adskilt fra den almindelige arbejdstidsregistrering
 • sundheds- og sikkerhedsregistrering inklusiv sikkerhedsdatablad, ulykker og relevante certifikater og bevillinger
 • miljøregister, inklusiv data fra overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger og relevante tilladelser